Prawo cywilne, w tym odszkodowania i prawo spadkowe

Prawo cywilne reguluje nasze relacje i działania w wielu aspektach codziennego życia. W ramach świadczonej przez nas pomocy prawnej pomagamy rozwiązywać szereg pojawiających się problemów dotyczących najczęściej prawa zobowiązań, w tym dużej mierze dotyczących umów, prawa spadkowego, jak i również zwrotu nakładów, współwłasności, posiadania, bezumowne korzystania czy przedawnienia, bezpodstawnego wzbogacenia, świadczenia nienależnego, skargi pauliańskiej i szeregu innych kwestii prawnych. Pomagamy również naszym Klientom odzyskiwać ich wierzytelności w sposób nie tylko sadowy, ale i ugodowy na etapie przedprocesowym.

Prawo spadkowe
Prowadzimy sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, w tym wraz ze zniesieniem współwłasności, uznanie za niegodnego dziedziczenia, zachowek, przyjęcie spadku, w tym proste bądź z dobrodziejstwem inwentarza, odrzucenie spadku, uchylenie się od skutków prawnych złożenia oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, uchylenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo aktu poświadczenia dziedziczenia i inne.

Prawo zobowiązań
Z powodzeniem prowadzimy sprawy o odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, zdarzeń losowych, wypadków przy pracy, niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, kar umownych, opóźnienia i zwłoki w wykonaniu zobowiązania, bezpodstawne wzbogacenie, świadczenie nienależne, odstąpienia od umowy, umowy przedwstępnej, przelewu wierzytelności, zmiany dłużnika, skargi paulińskiej, zawarcia, istnienia lub nieistnienia, wykonania, odstąpienia, wypowiedzenia, rozwiązania, ustalenia treści umowy.

Odszkodowania (błędy medyczne, powypadkowe, komunikacyjne, służebność przesyłu) Dochodzenie odszkodowania (po wypadku w pracy, bądź za błędy lekarskie) często nie należy do łatwych postępowań. W szczególności problematyczne bywa oszacowanie rozmiarów szkody, gdyż w tam zakresie niezbędna jest wiedza biegłych z konkretnej dziedzin. W zdecydowaniej jednak większości należy mieć na uwadze, że choć postępowanie prawdopodobnie będzie skomplikowane i często długotrwałe, to nie należy zapominać o najistotniejszej kwestii – odszkodowanie lub/i zadośćuczynienie za doznane krzywdy się Państwu należy. Często nasi Klienci po zakończeniu długiego procesu dziękują nam wsparcie i zachęcenie do złożenia pozwu, gdyż na początku wątpili w wygraną i chcieli zrezygnować z wytoczenia powództwa. Pomimo, że na rynku działa wiele firm zajmujących się odzyskaniem należności ubezpieczeniowe, nikt nie zastąpi profesjonalnej opinii, jaką jest w stanie zapewnić Państwu doświadczony adwokat. Naszym celem jest wspieranie osób poszkodowanych we wszelkiego rodzaju sytuacjach i odzyskiwanie w ich imieniu jak najwyższych odszkodowań.
Zajmujemy się zarówno sprawami nowymi, gdzie szkoda nie została jeszcze zgłoszona, bieżącymi (postępowanie likwidacyjne jest w toku) oraz zakończonymi już decyzją zakładu ubezpieczeń (gdy wypłacone odszkodowanie jest zaniżone). W razie zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących samego zdarzenia, doradzamy spotkanie z doświadczonym prawnikiem. Obszarem naszej działalności jest przede wszystkim województwo opolskie i śląskie (Opole, Katowice, Zabrze, Gliwice, Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Strzelce Opolskie), ale jeśli zajdzie taka potrzeba, prowadzimy sprawy również w pozostałych częściach kraju.

Prawo rzeczowe
Prowadzimy również sprawy o zasiedzenie nieruchomości, w zakresie współwłasności i jej zniesienia, spory dotyczące ochrony prawa własności – wydania rzeczy, przywrócenia stanu poprzedniego, zaniechania naruszeń, wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy, w tym bezumowne, naruszenie i ochronę posiadania.
Ponadto zajmujemy się również problematyką prawa własności lokali, ochrony praw lokatorów i postępowaniem o eksmisję.