Blog

W tym dziale znajdą Państwo artykuły prawne pisane przez nasz zespół

Umowa pomiędzy spółką z o.o. a członkiem jej zarządu.

Umowa pomiędzy spółką z o.o. a członkiem jej zarządu.

  • 7 grudnia 2018
  • Kancelaria JHC

W omawianej materii, w pierwszej kolejności wskazać należy, że członek zarządu może zawierać umowy ze spółką, w której zarządzie zasiada. Ważne jest jednak by spółka ta (poza wyjątkiem – jednoosobowa spółka z o.o., w której jedynym członkiem zarządu jest jedyny jej wspólnik) była właściwie reprezentowana. Brak bowiem właściwej reprezentacji spółki czyni zawartą umowę nieważną.

Należy podkreślić, że czynność zawarcia umowy pomiędzy spółką z o.o., a członkiem jej zarządu, nie jest czynnością prostą. Może co prawda się wydawać, że nie ma w niej elementów mogących powodować większe trudności, jednakże z naszego doświadczenia stwierdzić można że nie każda spółka zdaje sobie sprawę z konsekwencji wadliwego doboru reprezentacji spółki w takiej czynności.

Zgodnie bowiem z art. 210. § 1 ksh w umowie między spółką, a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Tak więc celem właściwego ustalenia reprezentacji spółki przy czynności z członkiem zarządu koniecznym jest ustalenie, czy spółka posiada radę nadzorczą (jest to organ spółki, który nie jest organem obligatoryjnym). Jeśli spółka posiada radę nadzorczą w umowie może ją reprezentować rada nadzorcza lub pełnomocnik. Jeśli spółka nie posiada rady nadzorczej reprezentować ją powinien pełnomocnik.

Pełnomocnik spółki z kolei powinien być powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Uchwała zgromadzenia wspólników wymaga bezwzględnej większości głosów zebranych podczas głosowania tajnego (art. 247 § 2 ksh), o ile umowa spółki nie przewiduje innej większości (art. 245 k.s.h.).

Tak ustanowiony pełnomocnik może skutecznie reprezentować spółkę z zastrzeżeniem, że jego czynności nie wymagają zgody walnego zgromadzenia spółki.

Zgodnie bowiem z art. 15 § 1 k.s.h. zawarcie przez spółkę kapitałową, a takową jest spółka z o.o., umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób wymaga zgody zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Niedochowanie powyższych wymogów, a więc zawarcie umowy bez wymaganej zgody czyni ją nieważną. Powyższe konsekwencje można jednak konwalidować za pomocą art. 17 § 1 i 2 k.s.h, albowiem zgoda może być wyrażona przed złożeniem oświadczenia przez spółkę albo po jego złożeniu, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez spółkę. Potwierdzenie wyrażone po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej.

Tagi: , , , , , ,