Blog

W tym dziale znajdą Państwo artykuły prawne pisane przez nasz zespół

Rozwód bez orzekania o winie – korzyści i konsekwencje

Rozwód bez orzekania o winie – korzyści i konsekwencje

  • 13 grudnia 2018
  • Kancelaria JHC

Dzisiejszy post kierowany jest do osób, które rozważają złożenie pozwu rozwodowego bez orzekania o winie. Wpis ten obejmuje korzyści jakie płyną z wystąpienia o rozwód bez orzekania o winie oraz konsekwencje takiego działania.

Niewątpliwie najszybszym sposobem zakończenia małżeństwa jest zgodne żądanie małżonków, zarówno co do samego zakończenia małżeństwa, jak również co do nie orzekania, który z nich jest winny rozkładowi małżeństwa. Zacznijmy jednak od wskazania podstaw prawnych oraz kwestii formalnych dotyczących rozwodu.

Przesłanki orzeczenia rozwodu zostały uregulowane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym w art. 56 § 1, zgodnie z którym jeżeli między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Należy przez to rozumieć, iż sąd orzeknie o rozwiązaniu małżeństwa tylko wówczas, gdy między małżonkami ustała więź fizyczna, gospodarcza i emocjonalna oraz brak jest pozytywnych prognoz na naprawienie relacji między małżonkami. Co do zasady sąd w wyroku orzekającym rozwód wskazuje, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia małżeńskiego. Jednak jeżeli małżonkowie zgodnie uznali, że żądają przeprowadzenia rozwodu bez orzekania o winie, sąd w wyroku nie będzie wskazywał o winie małżonków. Należy jednak pamiętać o tym, że takie żądanie musi być zawarte w pozwie rozwodowym, inaczej sąd orzeknie, który z małżonków odpowiada za trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Jakie korzyści wynikają z rozwodu bez orzekania o winie?

Przede wszystkim najważniejszą korzyścią jest krótki czas trwania postępowania, ponieważ wszystkie ustalenia zostają zawarte w pozwie i odpowiedzi na pozew. Strony zgadzają się na rozwód za porozumieniem stron, współpracują ze sobą oraz nie zachodzi potrzeba przesłuchiwania świadków, mająca na celu udowodnienie winy jednego z małżonków. Prowadzi to do sytuacji, w której rozwód bez orzekania o winie przeprowadzany jest znacznie szybciej i z reguły wydanie wyroku następuje już na jednej z pierwszych rozpraw, co przy rozwiązaniu małżeństwa z wyłącznej winy małżonka jest w zasadzie niemożliwe. Szybkie rozpoznanie sprawy o rozwód i orzeczenie rozwodu na pierwszej rozprawie jest możliwe oczywiście w sytuacji, gdy strony nie tylko wnoszą o nieorzekanie o winie za rozkład pożycia małżeńskiego, ale i są zgodne w kwestii powierzenia władzy rodzicielskiej nad ich małoletnimi dziećmi. Jeżeli spór między stronami będzie dotyczył tej kwestii, a także np. dodatkowo kwestii kontaktów z dzieckiem, wówczas sąd najprawdopodobniej dopuści dowód z opinii biegłych tj. OZSS (Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych) na okoliczność ustalenia predyspozycji opiekuńczo-wychowawczych rodziców i więzi emocjonalnych łączących ich z dzieckiem. Przeprowadzenie tego dowodu może trwać wiele miesięcy, a tym samym orzeczenie rozwodu między małżonkami nie nastąpi.

W przypadku żądania rozwodu z orzekaniem o winie obowiązek udowodnienia winy małżonkowi spoczywa na stronie, która takiego orzeczenia żąda. To ona zobowiązana jest do przedstawienia i powołania dowodów na poparcie swoich twierdzeń. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie taki obowiązek nie istnieje. Nie ma potrzeby powoływania dowodów, które przyczyniłyby się do ustalenia, która ze stron odpowiada za rozpad małżeństwa. Przyczyni się to na pewno do zaoszczędzenia niepotrzebnego stresu i cierpienia, uniknięcia publicznego ujawniania swoich wad i błędów oraz dogłębnego analizowania pożycia małżeńskiego.

Ponadto rozwód bez orzekania o winie zwiększy szansę na utrzymanie poprawnych relacji z byłym małżonkiem, co jest istotnie ważne w przypadku, gdy małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci.

Czy rozwód bez orzekania o winie wiąże się z konsekwencjami dla małżonków?

Wydawać by się mogło, że rozwód bez orzekania o winie nie wywołuje negatywnych skutków dla małżonków. Jednakże nie jest to takie oczywiste z uwagi na to, iż orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie ma wpływ na kwestie alimentacyjne. Nie chodzi oczywiście o alimenty na małoletnie dzieci, ale o obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami.

W przypadku rozwiązania małżeństwa bez orzekania o winie, żaden z małżonków nie będzie mógł żądać od drugiego zaspokajania w odpowiednim zakresie swoich usprawiedliwionych potrzeb w sytuacji gdy w wyniku rozwodu jego sytuacja materialna ulegnie pogorszeniu.

Nie oznacza to oczywiście, że w przypadku rozwodu bez orzekania o winie małżonkowie nie mają względem siebie żadnych obowiązków. Po zakończeniu małżeństwa na zgodny wniosek stron, małżonek będzie mógł żądać alimentów tylko wówczas, gdy znajdzie się w niedostatku. Wysokość takich alimentów musi odpowiadać usprawiedliwionym potrzebom małżonka, który ich żąda oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym małżonka zobowiązanego do ich zapłaty. Należy jednak zaznaczyć, iż obowiązek ten trwa tylko przez pięć lat od orzeczenia rozwodu, ale ustaje w przypadku zawarcia nowego związku małżeńskiego. Ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd może pięcioletni termin przedłużyć.

Warto wspomnieć Państwu również o tym, że w czasie trwania sprawy rozwodowej żądanie rozwiązania małżeństwa bez orzekania o winie można zmienić i żądać rozwodu z winy małżonka.

Mając na uwadze powyższe, przy podejmowaniu decyzji dotyczącej rozwodu warto zastanowić się z jakim żądaniem chcemy wystąpić do sądu. Tak ważna decyzja nie powinna zapaść pod wpływem skrajnych emocji i żalu, ale powinna być przemyślana i świadoma, podyktowana dobrem swoim i dzieci.

Tagi: , ,